توضیحات کامل :

پاورپوینت مصاحبه بالینی کاربردی

 

فهرست مطالب : 
مصاحبه
انواع مصاحبه
اجزای مصاحبه
اصول و فنون مصاحبه
رویکرد چند مرحله ای
راهبردهای ایجاد رابطه
راهبردهای کسب اطلاعات، تکنیک ها
روش های ارزیابی
آزمون ها
گام های تشخیص
مصاحبه برای اختلالات خاص

 

قسمتی از متن :
مصاحبه چیست؟
ارتباط کلامی چهره به چهره face to face و یا گفتگوی هدفداری که اساس و پایه اصلی انتقال پیام از مراجع به درمانگر و برعکس می باشد. (یکی از مهم ترین ابزارها در جمع آوری اطلاعات صحیح و تصمیم گیری درست است)
کوهن، مانیون، اوتمر مطالب مهمی در مورد اصول مصاحبه بیان کرده اند 
مصاحبه بالینی
دریچه ای که از طریق آن می توان به درون افراد رفت و سرچشمه های رفتار آدمی را جستجو کرد. (در کنار مشاهده، میان بری برای پی بردن به درون افراد)
فرایندی که با تشخیص بیماری آغاز می گردد و با هدف - کاهش مدت حضور علائم بیماری - آگاه ساختن بیمار نسبت به چگونگی روند بیماری - ایجاد سازگاریadaptation) ) - و تمامیت رفتاری    صورت می گیرد نکته: هدف از ارزیابی برچسب زدن نیست بلکه - شناخت مشکل - شناخت عوامل ایجاد کننده - شناخت عواقب مشکل - و ظرفیت تغییرپذیری فرد است
مصاحبه بالینی 3 فاز دارد
فاز اول: کشف مدل درون روانی مراجع 
فاز دوم: بررسی تاریخچه مدل
فاز سوم: بررسی شدت مدل